sponsoren

 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het e-mailadres avond4daagsefloriande@gmail.com.                                                                                          

Doel verwerking 
Aan de Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp verstrekte persoonsgegevens van deelnemers aan de Avond4daagse Floriande, de ouder(s)/vertegenwoordiger(s) van deze deelnemers, vrijwilligers, verkeersregelaars en vertegenwoordigers van de basisscholen en andere deelnemende organisaties worden door de Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Registratie van de deelnemer;
 • Communicatie over de avondvierdaagse;
 • Communicatie over de inschrijvingen;
 • Communicatie over de te verstrekken medailles;
 • Communicatie over de aanstelling en taken als verkeersregelaar;
 • Communicatie in geval van een calamiteit tijdens de avondvierdaagse;
 • Communicatie over de taken van de vrijwilligers bij de avondvierdaagse;
 • Het afhandelen van uw betaling.

Grondslag verwerking
De Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt ten behoeve van de inschrijving voor het evenement, de opgave als verkeersregelaar of vrijwilliger of als vertegenwoordiger van een deelnemende school of organisatie.

Voor de bovenstaande doelen kan de Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres. 

Voor verslaglegging van het evenement kunnen tijdens de avondvierdaagse foto’s worden gemaakt die op de facebookpagina en op de website van de Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp kunnen worden geplaatst. De grondslag voor de verwerking van de foto’s is de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die u aan de Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp verstrekt en de gemaakte foto’s worden niet aan derde partijen verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Bewaartermijn
Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Zolang de personen van wie de persoonsgegevens worden opgeslagen contactpersoon zijn voor de school/organisatie/groep die deelneemt aan de door de Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp georganiseerde avondvierdaagse voor maximaal 3 jaar. De gegevens worden gebruikt om deze personen informatie te verstrekken omtrent de te organiseren avondvierdaagse; 
 • Zolang de personen van wie de persoonsgegevens worden opgeslagen verkeersregelaar of vrijwilliger zijn tijdens de door de Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp georganiseerde avondvierdaagse voor maximaal 3 jaar. De gegevens worden gebruikt om deze personen elk jaar te kunnen vragen zich opnieuw als verkeersregelaar of vrijwilliger aan te melden;
 • De namen en telefoonnummers van verkeersregelaars, vrijwilligers en vertegenwoordigers/begeleiders van de deelnemende scholen en organisaties welke zijn opgenomen in een whatsappgroep worden binnen 3 maanden na afloop van de avondvierdaagse verwijderd;
 • De persoonsgegevens van de deelnemers en/of hun ouders/verzorgers/begeleiders worden binnen 3 maanden na afloop van de avondvierdaagse verwijderd;
 • Vanaf het moment dat uw persoonsgegevens niet meer verwerkt mogen worden, worden deze in voorkomend geval daarna alleen nog bewaard in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Jaarlijks wordt dit bestand bijgewerkt en up to date gehouden.                                                                                                                          

Beveiliging
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Een back-up van de persoonsgegevens maken om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid hanteren op al onze systemen;
 • Onze maatregelen regelmatig testen en evalueren;
 • Alle personen die namens de Stichting Avond4daagse Floriande kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens hebben geïnformeerd over het belang van de bescherming van     persoonsgegevens en over de relevante wet- en regelgeving op dit gebied.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie, aanvulling of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien de Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp de gegevens niet meer nodig heeft maar u de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Mocht u bezwaar hebben dat een foto van u of van uw kind(eren) op de facebookpagina of website van de Stichting Avond4daagse Floriande te Hoofddorp is geplaatst dan kunt u ons verzoeken deze te verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.                                                                                                                                  

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het e-mailadres avond4daagsefloriande@gmail.com. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via het e-mailadres avond4daagsefloriande@gmail.com.