sponsoren

 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement

Reglement

Met inschrijving gaat u akkoord met onderstaand reglement.

Reglement avondvierdaagse Floriande
1: De avondvierdaagse wordt georganiseerd door de Stichting Avond4daagse Floriande, gevestigd te Hoofddorp (hierna te noemen de organisatie).
2. De avondvierdaagse Floriande is primair bedoeld voor basisscholen en instellingen in de wijk Floriande te Hoofddorp.
3: De avondvierdaagse is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt geheel vrijwillig en op eigen risico.
4: Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden of zijn bepaald.

5: De inschrijving is strikt persoonlijk en daarom niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien bestaat er geen recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld.
6: De te lopen afstand en de te behalen medaille is eveneens strikt persoonlijk en daarom niet overdraagbaar.
7: De medailles worden voorafgaande aan de avondvierdaagse aan de scholen die de deelnemers hebben aangemeld verstrekt.
8: De organisatie is niet verantwoordelijk voor een onjuiste opgave van de uit te reiken medaille.
9: Het niet verkrijgen van een medaille doordat een deelnemer door omstandigheden niet alle 4 de avonden heeft kunnen deelnemen, ligt uitsluitend bij de school waardoor de deelnemer is opgegeven, en niet bij de organisatie.
10. Aan wel of niet afgestempelde kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.
11: Deelnemende kinderen dienen altijd onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder te lopen.
12: Het starten met de aangeleverde wandelroute is pas toegestaan als u daarvoor toestemming heeft verkregen van de organisatie. Het is niet toegestaan om voor 18.00 uur te starten. Dit mede in verband met de afgegeven vergunning.
13: De 10 km wandelaars lopen sneller dan de 5 km wandelaars, daarom start de 10 km om 18.00 uur en de 5 km om 18.05 uur.
14: Deelnemers aan de avondvierdaagse worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.
15: Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of calamiteiten zijn verplicht deze gegevens bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.
16: Het meenemen van honden tijdens de avondvierdaagse is toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en voor zover zij geen gevaar of overlast voor de overige deelnemers vormen. Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om deze deelnemer(s) uit te sluiten van verdere deelname.
17: Het is niet toegestaan op de route of op de rustplaatsen afval achter te laten. Op de startlocatie staan diverse afvalbakken.
18 a: Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.
18 b: Reclame uitingen voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden. 18c: De organisatie is op geen enkele wijze betrokken bij commerciële handel tijdens de avondvierdaagse zoals bloemen- en/of snoepkramen. Overlast veroorzaakt door deze handelaren valt buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.
19: Op de start- en finishlocatie is EHBO aanwezig. Ook op de route is de EHBO vertegenwoordigd.
20: De deelnemers dienen de aangegeven route te volgen
(routebeschrijving, pijlen op het wegdek of opgehangen routepijlen).
21: Tijdens de avondvierdaagse is het deelnemers en begeleiders niet toegestaan om:
A. Alcoholische dranken te nuttigen.
B. Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
C. Luid spelende radio's of andere geluidsdragers met zich mee te voeren.
D. Vernielingen, beschadigingen aan te richten of letsel toe te brengen.
E. Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.
F. Door tuinen of perken te lopen.
22: Er dient te allen tijde rekening te worden gehouden met andere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers.
23: Aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, politie en overige hulpdiensten dienen strikt te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de avondvierdaagse onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
24: Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de avondvierdaagse, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
25: De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
26: Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de startlocatie. Worden de gevonden voorwerpen niet opgehaald dan worden deze gedurende 1 week bewaard bij de Stichting Avond4daagse Floriande en zullen daarna worden overgedragen aan de politie.
27: De organisatie behoudt zich het recht voor om op elk moment de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de avondvierdaagse geheel of gedeeltelijke af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten of op last van overheidswege.
Bij uitzonderlijk slecht weer neemt de organisatie om 17.30 uur een gezamenlijke beslissing. Dit kan zijn het afgelasten van een wandelavond, het wijzigen van een route(-afstand) of het laten doorgaan.
Mocht tijdens het wandelen de weerssituatie zodanig veranderen dat het gevaar kan opleveren voor de wandelaars, dan zal de organisatie proberen de wandelaars op een zo snel en veilig mogelijke manier terug te laten keren naar de start locatie.
De begeleider van een deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het meelopen.
Informatie bij slecht weer (vanaf 17.35 uur):via facebook en per telefoon. In al de hiervoor genoemde gevallen bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
28: Met het inschrijven voor de avondvierdaagse verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met de bij of krachtens dit reglement bepaalde regels.
29: Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan kan de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert wordt de plaatselijke politie ingeschakeld. 30: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
31: De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement voor iedere deelnemer ter inzage ligt bij de organisatiestand tijdens de wandeldagen.